Trudności szkolne. Dysleksja, dyskalkulia.

Prowadzimy diagnozę i terapię trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii).

Diagnoza dysleksji – to postępowanie wymagające przeprowadzenia badań specjalistycznych. Konieczna jest ocena możliwości intelektualnych badanego ucznia, struktury intelektu, rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, leżących u podłoża czynności czytania i pisania, w tym percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności analizatora słuchowo-językowego.

Procedura badania psychologiczno-pedagogicznego składa się z 2 spotkań.

Opinie z naszej poradni honorowane są z mocy prawa we wszystkich szkołach i placówkach oraz na egzaminach zewnętrznych (sprawdzian po VIII, matura, egzamin zawodowy).