Rodzaje diagnoz

Diagnozy psychologiczne oraz psychologiczno-pedagogiczne

Diagnoza poziomu intelektualnego
Diagnoza pod kątem rozwoju emocjonalnego i/lub społecznego dziecka
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się o charakterze dysleksji, dysortografii i dysgrafii
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulii)
Diagnoza gotowości szkolnej (odroczenie obowiązku rozpoczęcia nauki w szkole lub możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole)
Diagnoza ogólnorozwojowa małego dziecka (od 1 miesiąca do 36 miesiąca życia)
Diagnoza ogólnorozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym ( 36 miesiąc życia- 6 lat) 

Diagnoza logopedyczna
Diagnoza Integracji Sensorycznej