Poradnia wydaje opinie w sprawie:

  • odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (m.in. o charakterze dysleksji, dysortografii, dysgrafii), uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
  • dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia
  • dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta
  • innych, określonych w przepisach prawa