Diagnoza gotowości szkolnej

Rodzicu pomożemy !!! 

Decyzja o posłaniu dziecka do szkoły nie należy do łatwych. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy nasze dziecko jest na to gotowe, zastanawiamy się czy posiada odpowiednie umiejętności w sferze poznawczej, językowej , czy społeczno – emocjonalnej. A może  informacja o gotowości szkolnej wydana przez przedszkole nie jest dla Ciebie wystarczająca lub  się z nią nie zgadzasz?

Badanie w naszej Poradni składa się z dwóch spotkań, jest to badanie pedagogiczne i psychologiczne.

Badamy dzieci 5 i 6-letnie „Baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria – 5/6 R”, autorstwa Bogdanowicz, Kalka, Radtke, Sajewicz-Radtke. Jest to najnowsze narzędzie do diagnozowania tej grupy wiekowej, a specjaliści z Poradni są przeszkoleni przez autorów narzędzia w zakresie jego stosowania.

Jak to wygląda? Na początku z rodzicem przeprowadzany jest wywiad. Następnie specjalista pracuje tylko z dzieckiem około godziny. Test ma formę zabawową i jest prowadzony na tzw. materiale nieliterowym, co oznacza, że dziecko nie jest odpytywane ze znajomości liter, nie sprawdzamy czy potrafi czytać, pisać cyfry, litery. Przeprowadzenie oceny dojrzałości szkolnej pozwala określić mocne i słabsze strony dziecka, a w razie stwierdzonych deficytów dobrać najlepszy sposób wspomagania rozwoju.

Ocena gotowości szkolnej kończy się wydaniem opinii.

Aktualna sytuacja prawna dotycząca odroczenia obowiązku szkolnego

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Poz. 199)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz.1869, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

Zgodnie z art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.